I TRAIL AIGUA RIGAT, 16KM

REGLAMENT 2018

ARTICLE 1:
ORGANITZACIÓ
Aigua de Rigat és la promotora del Trail Aigua de Rigat i compta amb la co l·laboració del’Associació de veïns del barri del Sant Crist per a la seva organització.

ARTICLE 2:
DEFINICIÓ DE L’ESDEVENIMENT
El Trail Aigua de Rigat és una cursa per muntanya a peu individual.Es una ruta de  ba ixa muntanya que discorre per senders, camins i pistes,en què lescondicions poden arribar a ser variables en funció de les condicions meteorològiques.

ARTICLE 3:
CONDICIONS GENERALS
El Trail Aigua de Rigat es regirà segons aquest reglament i els seus annexos (en cas que n ’hi hagi). Tots els participants accepten aquest reglament en el moment de la seva inscripció.

ARTICLE 4:
CONDICIONS D’ADMISSIÓ DELS PARTICIPANTS
S’admetrà com a participant qualsevol persona ma jor de 16 anys, de qualsevol nacionalitat ique compleixi les exigències d’aquest reglament.

ARTICLE 5:
INSCRIPCIONS
Les inscripcions es podran realitzar presencialmetn a MARATHON ESPORTS, carrer de la Torre 9, Igualada i també el mateix dia de la cursa fins 1h abans. El preu d’aquiestes és de 15€.

La participació a la cursa dóna dret a:
– Tres punts d’avituallament.
– Samarreta tècnica.
– Bossa corredor.
– Dorsal
– Cronometratge amb xip.

ARTICLE 6:
LLIURAMENT DE PITRALLS
Els pitrals es podran recollir a partir de 2 hores abans d e la sortida al pati del INSTITUTBADIA MARGARIT. Hi haurà servei de vestuari i guarda roba.

ARTICLE 7:
CONTROL DE SORTIDA
Abans de la sortida  (situada a la plaça de la Torre del Recasens (davant l’Escola Gabriel Castell à), s’efectuarà el control per poder accedir al recinte de sortida i es duran a terme les actuacions següents:
– Verificació de dorsals.
– Verificació del material obligatori.
Els participants que no portin el material obligatori o que el  presentin inutilitzable o defectuósno podran sortir (vegeu el material obligatori a l’article 13).

ARTICLE 8:
RECORREGUT
El recorregut té una distà ncia de 16,2km i 820 metres de desnivell acumulat, per senders, camins i pistes forestals.

ARTICLE 9:
MARCATGE
El recorregut estarà  marcat amb cintes i els corredors hauran de seguir obligatòriament elmarcatge de la ruta.

ARTICLE 10:
SEGURETAT
L’Organització situarà  personal degudament identificat que vetllarà per la seguretat dels participants en punts determinats del recorregut i en els avituallaments. És obligatori seguirles seves indicacions.

– L’assegurança d’accidents és obligatòria per a les persones que no tinguin la cobertura d’accidents específica de la targeta federativa de muntanya amb les cobertures adaptades al Decret 56/2003, de 4 de febrer, de la Generalitat de Catalunya. El cost de la inscripció inclou una assegurança d’accidents pels que no disposin de llicència federativa.
– Un equip es combra encarregat de tancar el recorregut comprovarà el pas de tots elsparticipants.
– En cas d’abandonament, cal comunicar-ho al més aviat possible al personal del’Organització. Es disposarà de personal sanitari i ambulància a la sortida per intervenir encas que sigui necessari i realitzar una assistència bàsica. Només en casos d’accident s’hauràd’alertar al 112.
– L’Organització es reserva el dret d’alterar parts de la ruta o modificar horaris perpreservar la seguretat dels participants.
– L’Organització es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la cursa per preservar la seguretat
dels participants o per causes de força major.

ARTICLE 11:
NORMES GENERALS
– Tots els participants accepten les regles d’aquest reglament i es comprometen a actuarèticament amb la resta de participants i amb l’Organització.
– Tots els participants seguiran les instruccions de l’Organització.
– Els participants que no respectin les normes del present reglament o que actuïn de manera antiesportiva seran desqualificats.
– No es permeten participar amb gossos o altres animals.

ARTICLE 12:
HORARIS
– La sortida serà a les 18:30 hores.
– S’establirà un temps màxim de tres hores per realitzar el recorregut.
– Es podrà establir un tall horari a mig recorregut, on s’indicarà als participants que elsuperin, el camí per retornar a meta, quedant aquests fora de cursa.
– En cas de condicions meteorològiques dolentes, o per raons de seguretat, l’Organització esreserva el dret de variar el límit horari.

ARTICLE 13:
MATERIAL OBLIGATORI
Cada participant haurà de dur al llarg de tot el recorregut, per garantir la seva seguretat, el
material obligatori següent:
– Dorsal (proporcionat per l’Organització)
– Tallavent impermeable (només en cas de pluja).
– L’Organització podrà afegir material obligatori comunicant-ho amb anel·lació suficient als participants.

ARTICLE 14:
DIRECCIÓ DE CURSA
El director de la cursa o el responsable mèdic podran fer retirar un participant si consideren que:
– Té minvades les seves capacitats físiques, per fatiga o altres motius.
– No disposa del material obligatori.
– Les seves condicions no són les apropiades per continuar la cursa.
– Incompleix aquest reglament.
Així mateix, el director de la prova podrà suspendre, escurçar, neutralitzar o aturar la cursa, per seguretat o causes de força major alienes a l’Organització (climatologia, etc.).

ARTICLE 15:
DESQUALIFICACIONS
– Els participants que no presentin el material obligatori o que el presentin inutilitzable o defectuós en el control de sortida no podran participar a la cursa.
– L’incompliment de la normativa durant la cursa podrà ser causa de desqualificació.
– Doblegar, tallar, pintar o alterar el dorsal o no portar-lo visible. Altres motius de desqualificació:
– No passar pel control de sortida.
– Desobeir directrius de seguretat indicades per l’Organització.
– Cometre infraccions contra el medi.
– Llençar escombraries o deixalles fora dels punts indicats.
– No socórrer un participant que demani auxili.
– Demanar ajuda sense necessitar-la.
– Tenir ajuda externa fora dels punts d’avituallament.
– Manipular o alterar el dorsal (doblegar, tallar, pintar o enganxar).
– Comportar-se de manera indecorosa, irrespectuosa o irresponsable.

ARTICLE 16:
CATEGORIES
– Absoluta femenina
– Absoluta masculina
– Junior femenina (16 i 17 anys)
– Junior masculina (16 i 17 anys)
– Sènior femenina (de 18 a 39 anys)
– Sènior masculina (de 18 a 39 anys)
– Veterana femenina (40 anys o més)
– Veterana masculina (40 anys o més)
La data de referència per les categories serà el 31 de desembre de l’any en curs.

ARTICLE 17:
RESULTATS I PREMIS
Tindran el trofeu especial Aigua de Rigat els guanyadors absoluts femení i masculí. La resta de podis tindran regals oferts pels col·laboradors de la cursa.

ARTICLE 18:
RESPONSABILITATS
Els participants coneixen les característiques, el nivell de dificultat i les exigències del recorregut de la cursa en què participen i ho fan sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió de participar. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants.
Els participants eximeixen l’Organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o no accions dels participants o altres persones que actuïn a favor seu,així com de les reclamacions o demandes que resultin dels danys que puguin succeir alsparticipants i als seus materials, incloent la pèrdua o l’extraviament.

Els participants declaren trobar-se en perfecte estat de salut i no tenir impediments físics ni psíquics que puguin dificultar la seva participació a la cursa, i exoneren l’Organització i el sseus col·laboradors de qualsevol responsabilitat dels problemes derivats del seu estat de salut.

ARTICLE 19:
RECLAMACIONS
Qualsevol reclamació d’un participant haurà de ser formulada per escrit i dirigida a l’atenció de l’Organització dins els 30 minuts següents a la publicació dels resultats. Haurà de dipositar-se una fiança de 30€ que només serà retornada en cas d’acceptar-se la reclamació.

ARTICLE 20:
DRETS D’IMATGE
L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a Aigua de Rigat, i a qui aquesta autoritzi, a la realització de fotografies i filmació de la seva participació al Trail Aigua de Rigat i els dona el seu consentiment per la seva difusió  i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant el Trail Aigua de Rigat,en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. Aigua de Rigat es reserva en exclusivitat els drets d’imatge de la prova.